Předpisy, formuláře a vizuální styl

Zde najdete ke stažení všechny důležité dokumenty, kterou pro svou práci můžete potřebovat.

Úřední deska

Přejít

Formuláře a tiskopisy

Žádost o výběrové řízení_dělnické pozice Job posting request_ administrative positions Job posting request_academic and non-academic research positions Job Advertisement Templates Příručka pro vedení pohovoru Tips for writing an ad (Czech – English phrases)

Doklad k proplacení odměny Změnový list docházky Mzdové příplatky
Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Převzetí průkazu Převzetí průkazu Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Doklad o vstupním školení BOZP
Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy OPVVV
Výstupní list Předávací protokol Projednání skončení pracovního poměru Žádost vedoucího zaměstnance o přípravu podkladů k ukončení PP
Změna dohody – obecná Změna dohody – projektová Dohoda o provedení práce_Projekt Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti_Projekt Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny
Edenred card – souhlas/nesouhlas Edenred Card – souhlas/nesouhlas MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy Edenred Card – převzetí karty Penzijní připojištění žádost Penzijní připojištění_žádost Pension Insurance Hlášení o změnách penzijního připojištění
Žádost o převod dovolené Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Hlášení změn osobních údajů
Dohoda o mlčenlivosti Odměna při jubileu nebo odchodu do důchodu Žádost o výplatu náhrady mzdy za výkon občanské povinnosti Seznámení s předpisy Seznámení s předpisy Seznámení s pracovním řádem Seznámení s pracovním řádem Dohoda o mlčenlivosti
Doklad k proplacení odměny Změnový list docházky Mzdové příplatky
Podpisový vzor řešitele Podpisový vzor INVENTURA – Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizované hospodářské prostředky INVENTURA – formulář 5 – Soupis nepotřebných a nevyužitých předmětů a hospodářských prostředků INVENTURA – formulář 4 – Soupis cizích předmětů nalézajících se na pracovišti INVENTURA – formulář 3 – Soupis evid. prostředků nalézajících se mimo pracoviště INVENTURA – formulář 1 – Rekapitulace Kalkulace ceny Vyúčtování zakázky INVENTURA – Inventarizační zápis DIK-ÚIK o provedení fyzické inventury INVENTURA – formulář 2 – Změny místností Smlouva o poskytování vzdělání (Agreement for the provision of education) Smlouva č. (kupní, o dílo) Smlouva č. (kupní, o dílo) – anglicky Smlouva č. (kupní, o dílo) – německy Žádost o vydání materiálu z ústředního skladu Ekonomického odboru Smlouva o dílo (DOČ) Žádost o přeúčtování služeb – Ústav technologie potravin Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (podle § 252–254 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o dílo (DOČ) – anglicky Vyúčtování zálohy na drobné vydání za doplňkovou činnost Vyúčtování zálohy na drobné vydání za hlavní činnost Průvodní list projektu – instrukce k vyplnění Převodka Darovací smlouva – fyzická osoba Darovací smlouva – firma Dohoda – student Dohoda – občan Dodací list – Protokol o předání práce Žádost o platbu do zahraničí Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku Průvodní list projektu Hospodářské prostředky Krycí list výběrového řízení Objednávka pokladní hotovosti Změny místností Pracovní výkaz Zúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů součástí univerzity Zápis o vyřazení předmětu Žádost o vydání materiálu ze skladu AVC Žádost o přeúčtování nákladů a služeb Žádost o zaslání daňového dokladu – německy Žádost o zaslání daňového dokladu – anglicky Posudek na vyřazovaný hospodářský prostředek Kmenová data dodavatele pro SAP – zahraničí Kmenová data dodavatele pro SAP – tuzemsko
Hlášení výsledků zahraniční pracovní cesty (př. č. 4) Evidence mobilit zaměstnanců a hostů ze zahraničí (př. č. 7) Cestovní příkaz většího rozsahu Záznam o provozu vozidla osobní dopravy Finanční zabezpečení zahraničního zaměstnance nebo hosta (př. č. 5) Cestovní příkaz menšího rozsahu
Poštovní podací arch Pokynový lístek Interní sdělení
Vzor označení šanonů Žádost o osvobození od poplatků Evidence o výpůjčkách listinných dokumentů a spisů ze spisovny Předávací protokol do spisovny Žádost o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení (S) Výpůjční lístek Žádost o rešerši (archiv) Žádost o vystavení potvrzení (o studiu, druhopisů diplomů, vysvědčení, výpisů zkoušek, ověření vzdělání)

Spisová služba

Žádost o kvalifikovaný osobní certifikát (elektronický podpis) Postup při udělování kvalifikovaného osobního certifikátu
Evidenční list razítka – k vyplnění VZOR vyplněné objednávky s přílohou Žádost o zhotovení razítka Typy strojků dle kategorií razítek
Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů Žádost o přidělení ISBN Potvrzení o přijetí daru na úhradu skript Objednávka převodu skript na ústav Objednávka vydání studijního textu Kalkulace Darovací smlouva – dar fyzické osoby Darovací smlouva – dar firmy Příloha k lektorskému posudku FOLIA Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis Příloha k lektorskému posudku ACTA Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis Pokyny pro autory v edici FOLIA UNIVERSITATIS Pokyny pro autory v ACTA UNIVERSITATIS Licenční smlouva nakladatelská-studijní text Dohoda o rozdělení autorské odměny Čestné prohlášení o původnosti publikace a o převodu autorských práv k publikaci v edici Folia Universitatis Lektorský posudek – studijní text Požadavek na zařazení studijní literatury do plánu
Objednávka na připravení knihy / časopisu do boxu Žádost o meziknihovní výpůjční službu Hlášenka o vzniku výsledku vědy a výzkumu Objednávka knih Zápis o předání dílčí knihovny Seznam knih k vyřazení Seznam knih k převodu Seznam časopisů k vyřazení Seznam časopisů k převodu
Smlouva o výpůjčce Smlouva o nájmu oplocení Smluva o nájmu movité věci Smlouva o nájmu prostor (místností) Potvrzení o převzetí předmětů podle § 255 Zákoníku práce o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v hodnotě do 50 tis. Kč Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč (dle § 255 – 256 Zákoníku práce) Potvrzení o převzetí majetku k použití mimo univerzitu Žádost o umožnění garážového stání Formulář k záznamu aktuálního stavu měřidla Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – drobná mechanizace Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – traktory a pracovní stroje Měsíční výkaz o provozu vozidla
Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 8 – Žádost o stavební investici (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 7 – Rozhodnutí a Oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 6 – Rozhodnutí a Oznámení o výběru dodavatele (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 5 – Protokol o otevírání nabídek včetně posouzení a hodnocení nabídek (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 4 – Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce (s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 400.000 Kč bez DPH, avšak nedosahuje 6.000.000 Kč bez DPH) (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 3 – Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na dodávky, služby (s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 400.000 Kč bez DPH avšak nedosahuje2.000.000 Kč bez DPH) (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 2 – Čestné prohlášení o nepodjatosti (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – FORMULÁŘ č. 1 – Záznam o zadání VZ malého rozsahu (s předpokládanou hodnotou nižší než 400.000 Kč bez DPH) – lze použít fakultativně (účinnost od 6. 7. 2017) Nařízení rektora č. 1/2017 – PŘÍLOHA č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (účinnost od 6. 7. 2017)
C-II Sebehodnotící zpráva – I. část – verze 18.2.2019 SR 5/2018 – Činnost garanta SP Požadavky na předkládání záměrů B-IIa B-IIb C-I B-I Osnova sebehodnotící zprávy Ph.D. SP Osnova sebehodnotící zprávy Mgr. prof. SP Osnova sebehodnotící zprávy Mgr. akad. SP Osnova sebehodnotící zprávy Bc. prof. SP Osnova sebehodnotící zprávy Bc. ak. SP akreditacni_rad Metodika_k_priloham Příloha E Příloha D Příloha C Příloha B Příloha A
Průvodní list projektu Průvodní list pro předkládání dokumentů k podpisu rektora Průvodní list projektu – instrukce k vyplnění
Průvodní list předpisu Další předpisy – MENDELU – směrnice rektora Příloha předpisu Další předpisy – MENDELU – opatření kvestora Další předpisy – MENDELU – nařízení rektora Další předpisy – MENDELU – metodický pokyn Vnitřní předpis – MENDELU Záznam o vypořádání připomínek Vnitřní předpis – ZF Vnitřní předpis – PEF Vnitřní předpis – LDF Vnitřní předpis – AF Další předpisy – ZF Další předpisy – PEF Další předpisy – LDF Další předpisy – FRRMS Další předpisy – AF Vnitřní předpis – FRRMS Vnitřní předpis – ICV
Procesní rizika – ŠABLONA Opatření ke zvládání strategického rizika Ad-hoc hlášení o strategickém riziku
Dotaz na pedagogické oddělení Zpráva o realizaci projektu IP MENDELU Žádost o povolení akce pořádané na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně v areálu Černá Pole a na jejích organizačních součástech dislokovaných mimo univerzitní kampus Žádost o zveřejnění informace na webu MENDELU, intanetu, TV-okruhu… Průvodní list pro předkládání dokumentů k podpisu rektora Výzva k úhradě poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce (Call for payment for a study in a study programme accredited in a foreign language) Žádost o poskytnutí infrastruktury pro projekt / provozování projektových stránek Žádost o provozování institucionálních, projektových nebo technologických WWW stránek v počítačové síti Mendelovy univerzity v Brně Žádost o schválení plánovaného nákupu výpočetní techniky Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání/o vzdělávání Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu/o studiu Formulář k zajištění vízové agendy pro fakulty/ICV Požadavek na stavební práce investičního charakteru Vzor evidence serveru Objednávka krátkodobého ubytování a pronájmu Rybničního zámečku v Lednici

Jednotný vizuální styl

Loga ICV Loga FRRMS Loga ZF Loga PEF Loga LDF Loga AF Loga MENDELU
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mateřská škola Hrášek Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Správa kolejí a menz Školní zemědělský podnik Žabčice Rektorát Odbor pro podporu tvůrčí činnosti Odbor informačních technologií Centrum sportovních aktvit Botanická zahrada a arboretum

Jak použít šablony pro dopisy

Institut celoživotního vzdělávání Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Zahradnická fakulta Provozně ekonomická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně
Mendel University in Brno Faculty of AgriSciences Faculty of Forestry and Wood Technology Faculty of Bussiness and Economics Faculty of Horticulture Faculty of Regional Development and International Studies Institute of Lifelong Learning
Mateřská škola Hrášek Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku EN Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku CZ Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Školní zemědělský podnik Žabčice Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Správa kolejí a menz Rektorát International student club Centrum sportovních aktvit Botanická zahrada a arboretum

Pro vytvoření vaší vizitky použijte aplikaci Tvorba osobní vizitky v UIS.

Aplikace primárně čerpá osobní údaje uvedené v UIS a dále nabízí variabilní pole pro doplnění údajů, které databáze UIS povinně neobsahuje (mobilní telefon). Po udělení souhlasu přímým nadřízeným má uživatel možnost požádat systémového integrátora nebo pracovníka OSSA na svém ústavu o změnu názvu své funkce na výstižnější, místo uvedení funkce primárně čerpané z personálního systému SAP. Je možné např. zvolit funkci odborný asistent místo VŠ učitel, technik eLearning aplikací místo netechnický pracovník pro výuku, aj.

Tlačítko tisk vizitky vyexportuje náhled osobní vizitky v tiskové kvalitě (PDF). Soubor lze poté, se specifikací druhu papíru a počtu kusů, zaslat k vytištění do Vydavatelství univerzity nebo jakékoliv tiskárny podle vlastní volby.

Vlastní text zprávy je písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.

E-mailové podpisy univerzity, ostatních organizačních součástí a fakult podléhají jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce pracovníka. Pod těmito informacemi se nachází značka univerzity, ostatních organizačních součástí nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení, dále pak kontaktní údaje včetně internetové adresy. Vzhledem k omezením e-mailových klientů se používá doplňkové písmo Arial.

písmo: Arial, velikost 10

Použijte logo dle součásti/fakulty

formát .ppt

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

formát .pptx

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

formát .ppt

Faculty of AgriSciences Faculty of Forestry and Wood Technology Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Bussiness and Economics Mendel University in Brno Faculty of Horticulture

formát .pptx

Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Horticulture Faculty of Bussiness and Economics Faculty of Forestry and Wood Technology Faculty of AgriSciences Mendel University in Brno

Prezentujte MENDELU v tuzemsku i v zahraničí. Využít můžete prezentace níže, které je určená jak studentům, tak zaměstnancům.

Prezentace o MENDELU 2020 CZ

Presentation about MENDELU 2020 EN

Manuál značky a vizuálního stylu MENDELU Postup implementace JVS